Veel voorkomende termijnen Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Grondslag Rv. Termijn
DAGVAARDINGSTERMIJN
in Nederland of in persoon 114, 115 lid 3 en 119 tenminste 7 dagen
conform de EU-betekeningsverordening 115 lid 1 tenminste 4 weken (na betekening in buitenland)
conform het Haags Betekeningsverdrag, mits de woonplaats is gelegen in Europa 115 lid 1 tenminste 4 weken
buiten Europa 115 lid 2 tenminste 3 maanden
zonder bekende- woon en/of verblijfplaats 115 lid 2 tenminste 3 maanden
onbekende houders van niet op naam gestelde aandelen of effecten 116 tenminste vier weken
herstelexploot/-oproeping 125 lid 5 binnen 2 weken na de eerste roldatum
RECHTSMIDDELEN    
verzet na betekening uitspraak in persoon of daad van bekendheid 143 lid 2 binnen 4 weken (oud Rv = 14 dagen)
verzet door in het buitenland wonende tegenpartij 143 lid 3 binnen 8 weken
verzet na tenuitvoerlegging 143 lid 3 en 144 binnen 4 weken
hoger beroep na datum vonnis 339 lid 1 binnen 3 maanden
hoger beroep na datum kortgedingvonnis 339 lid 2 binnen 4 weken
CONSERVATOIRE FASE    
betekening eis in de hoofdzaak (geen ATW van toepassing, maar alleen art. 64 Rv.) 700 lid 3 bepaald door voorzieningenrechter (tenminste 8 dagen)
schriftelijke mededeling aan derde van verlenging eis in de hoofdzaak 700 lid 3 binnen 8 dagen na verstrijking oorspronkelijke termijn
betekening eis in de hoofdzaak aan derde 721 binnen 8 dagen
betekening uitspraak in de hoofdzaak aan derde 722 binnen 1 maand
betekening diverse conservatoire beslagen aan wederpartij 700 e.v. zie termijnen executievariant
EXECUTORIAAL DERDENBESLAG    
beslag na betekening titel 430 lid 3 direct
betekening beslag aan wederpartij 475i binnen 8 dagen
afleggen verklaring door derde 476a na 4 weken
verzending afschrift derdenverklaring aan wederpartij 476b lid 3 binnen 3 dagen
dagvaarden derde na betwisting derdenverklaring 477a lid 2 binnen 2 maanden
EXECUTORIAAL VERHAALSBESLAG ROERENDE ZAKEN    
beslag na betekening titel en bevel (geen verlenging ATW) 439 lid 1 en 2 na 2 dagen
betekening beslag aan wederpartij (en bewaarder) 443 lid 1 binnen 3 dagen
aanzegging verkoop (na betekening beslag) 462 lid 1 tenminste 4 weken
betekening bewaring aan wederpartij 446 lid 2 binnen 3 dagen
aanplakbiljet 465 lid 1 tenminste 4 dagen (voor verkoop)
EXECUTORIAAL AFGIFTEBESLAG ROERENDE ZAKEN    
beslag na betekening en bevel 491 lid 1 direct
betekening beslag aan wederpartij (en bewaarder) 491 en 443 lid 1 binnen 3 dagen
betekening bewaring aan wederpartij 492 lid 2 en 446 lid 2 binnen 3 dagen
EXECUTORIAAL BESLAG ONROERENDE ZAAK    
beslag na betekening titel en bevel (geen verlenging ATW) 502 lid 1 en 503 na 2 dagen doch binnen 1 jaar
betekening beslag aan wederpartij (na inschrijving bij kadaster) 505 lid 1 binnen 3 dagen
betekening beslag aan hypotheekhouder (na inschrijving bij kadaster) 508 binnen 4 dagen
overname executie hypotheekhouder (na betekening beslag) 509 lid 1 binnen 14 dagen
EXECUTORIAAL AANDELENBESLAG    
beslag na betekening titel 430 lid 3 direct
schriftelijke mededeling beslag aan wederpartij 474d lid 1 onverwijld, zo mogelijk op dezelfde dag
betekening beslag aan wederpartij 474d lid 2 binnen 8 dagen
indiening verzoekschrift verkoop aandelen 474g lid 1 binnen 1 maand
SCHEEPSBESLAG    
beslag na betekening titel 563 lid 1 na 24 uur
betekening beslag aan wederpartij (na inschrijving bij kadaster) 565 lid 3 binnen 8 dagen
betekening beslag aan hypotheekhouder (na inschrijving bij kadaster) 508 binnen 4 dagen
overname executie hypotheekhouder (na betekening beslag) 509 lid 1 binnen 14 dagen
ONTRUIMING    
ontruiming na betekening en bevel 555 na 3 dagen, doch binnen 1 jaar
ontruiming na veiling onroerende zaak 525 lid 3 direct
ECHTSCHEIDING    
betekening echtscheidingsverzoekschrift na indiening 816 lid 1 binnen 14 dagen
verweertermijn wederpartij in Nederland na betekening 816 lid 2 tenminste 6 weken
verweertermijn wederpartij buiten Nederland of met onbekende woonplaats na betekening 816 lid 2 tenminste 3 maanden
hoger beroep na datum betekening 820 lid 1 en 2 binnen 3 maanden
Termijnen overzicht